Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1ο

Ίδρυση, επωνυμία και έδρα του Σωματείου

Ιδρύεται Σωματείο πανελλήνιας επιστημονικής οργάνωσης των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2ο

Σφραγίδα του Σωματείου

1.                  Το έμβλημα του Σωματείου απεικονίζει μία κουκουβάγια εντός ενός σχήματος που ομοιάζει με γρανάζι ως σύμβολο της γνώσης και της διοίκησης και αυτό εντός ενός τετράγωνου πλαισίου. Στο δεξιό πλευρό του πλαισίου αναγράφεται η ονομασία του Σωματείου.

2.                  Το λογότυπο όπως περιγράφεται και παριστάνεται παραπάνω, είναι έγχρωμο, αποτελεί το έμβλημα της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης και εμφανίζεται σε όλες τις χρήσεις της Ένωσης, έντυπες και ηλεκτρονικές.

3.                  Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και έχει μπλε χρώμα. Στο κέντρο της φέρει, σε αναλογικές διαστάσεις, το γράφημα του λογότυπου και περιμετρικά φέρει την επωνυμία του Σωματείου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Άρθρο 3ο

Σκοποί του Σωματείου

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1.                  Η συμβολή στη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος.

2.                  Ο επιστημονικός διάλογος και η διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών μεταξύ των μελών του Σωματείου και η ανταλλαγή απόψεων με άλλα Σωματεία και Οργανώσεις που ασχολούνται με τη Διοίκηση και την Εκπαίδευση γενικότερα.

3.                  Η προαγωγή της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και η ευρύτερη καταξίωσή της.

4.                  Η αναβάθμιση της Διοίκησης στη λειτουργία της Εκπαίδευσης.

5.                  Η βελτίωση της επιστημονικής, κοινωνικής και υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Σωματείου καθώς και η δικαστική και εξωδικαστική συμπαράστασή τους.

6.                  Η φροντίδα για τη διαρκή επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σε ζητήματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

7.                  Η δημιουργία και η καλλιέργεια δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου.

8.                  Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου και των λοιπών εκπαιδευτικών λειτουργών και γενικότερα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία κοινωνικών φορέων.

Άρθρο 4ο

Μέσα

Ως μέσα επίτευξης των σκοπών του Σωματείου ορίζονται:

1.                  Η διενέργεια ερευνών για την επίλυση των προβλημάτων της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που αφορούν στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

2.                  Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων, διαλέξεων για την επιμόρφωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών και Προϊσταμένων όλων των τύπων των σχολικών μονάδων.

3.                  Η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών για την παροχή εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό καθώς και με τη λειτουργία σχετικής ιστοσελίδας.

4.                  Η σύνδεση με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ερευνητικά Κέντρα, Παιδαγωγικά Εργαστήρια Παιδαγωγικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Παιδαγωγικών Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού, αντίστοιχες εκπαιδευτικές οργανώσεις του εξωτερικού, με μορφωτικές εταιρείες κλπ.

5.                  Η οργάνωση μορφωτικών ανταλλαγών και αποστολών Διευθυντών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες που ζουν Έλληνες.

6.                  Η συμμετοχή της Ένωσης σε κάθε είδους ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια της Ελλάδας ή του εξωτερικού και η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας.

7.                  Η έκδοση δελτίων ενημέρωσης των μελών, εφημερίδας ή περιοδικού και η παραγωγή άλλων μέσων επικοινωνίας.

8.                  Η υποβολή υπομνημάτων και η πραγματοποίηση παραστάσεων στις Δημόσιες  και Αυτοδιοικητικές Υπηρεσίες και ιδιαίτερα του ΥΠΑΙΠΘΑ για την αναβάθμιση του θεσμού των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

9.                  Η ανάληψη κάθε διοικητικού και δικονομικού μέσου ή βοηθήματος (υπόμνημα, διαμαρτυρία, αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή, πειθαρχική αναφορά, αγωγή, αίτηση ακύρωσης, αναίρεσης κλπ.) και γενικά κάθε δικαστικής ή εξωδικαστικής πράξεως για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κατά την άσκηση του έργου τους.

10.              Κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα εξυπηρετεί το σκοπό του Σωματείου και θα καθορίζεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΛΗ

Άρθρο 5ο

Μέλη - Έγγραφή των μελών

1.                  Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

2.                  Τακτικά μέλη γίνονται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως Διευθυντές Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3.                  Επίτιμα μέλη γίνονται οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, που υπηρέτησαν ως Διευθυντές Εκπαίδευσης και όσοι εκπαιδευτικοί ή άλλοι επιστήμονες προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στις επιστήμες της Διοίκησης και της Αγωγής.

4.                  Η απονομή της ιδιότητας του επίτιμου μέλους γίνεται αυτομάτως μετά την λήξη θητείας του εκπαιδευτικού ως Διευθυντή Εκπαίδευσης ή την συνταξιοδότησή του. Η απονομή της ιδιότητας του επίτιμου μέλους για όσους δεν διετέλεσαν Διευθυντές Εκπαίδευσης προτείνεται αιτιολογημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

5.                  Τα επίτιμα μέλη έχουν ταμειακές υποχρεώσεις που ανέρχονται στο ήμισυ των τακτικών και δικαίωμα μόνον εκλέγειν και όχι εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου. Δικαιούνται να παρευρίσκονται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρακολουθούν τις εργασίες τους από τιμητική θέση, καθώς και να λαμβάνουν τον λόγο.

6.                  Τακτικά μέλη του Σωματείου, σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας τους ως Διευθυντών Εκπαίδευσης, διατηρούν την ιδιότητά τους ως μελών της ΠΕΔΕ, εφόσον έχουν προσφύγει κατά της πράξης μη ανανέωσης της θητείας τους και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της προσφυγής τους. Σε αντίθετη περίπτωση αποβάλλουν αυτομάτως την ιδιότητα του μέλους.

7.                  Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, η αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΕ και η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

8.                  Μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 
Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη έχουν υποχρέωση:

1.                  Να τηρούν το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.                  Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και στην υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης αυτού.

3.                  Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, στις συσκέψεις τις ψηφοφορίες και τις εκλογές.

4.                  Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου.

5.                  Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

 Άρθρο 7ο

Δικαιώματα των μελών

 Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα:

1.                  Να συμμετέχουν ισότιμα στις  Γενικές Συνελεύσεις  με δικαίωμα λόγου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

2.                  Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου.

3.                  Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

4.                  Να υποβάλλουν τις προτάσεις και τα αιτήματα τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για μελέτη και αντιμετώπιση.

 Άρθρο 8ο

Αποχώρηση Απώλεια ιδιότητας μέλους

1.                  Η ιδιότητα του μέλους χάνεται υστέρα από έγγραφη αίτηση παραίτησης που παραδίδεται στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως το παραιτηθέν μέλος εκπληρώσει τις έως την ημέρα της υποβολής της παραίτησης του ταμειακές υποχρεώσεις. Η αίτηση αυτή για παραίτηση γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο αν υποβλήθηκε έγκαιρα και όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους (άρθρο 87 Α.Κ.).

2.                  Αυτός που έχασε την ιδιότητα του μέλους δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία του Σωματείου, υποχρεούται δε για την καταβολή της συνδρομής για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διετέλεσε μέλος.
Άρθρο 9ο

Διαγραφή μελών

 Η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/10 των μελών του Σωματείου μπορεί να διαγράψει μέλος εφόσον:

1.                  Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από δύο έτη. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή γίνεται αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση προς το μέλος.

2.                  Αποδεδειγμένα ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου, δεν τηρεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωση τους.

3.                  Έχει καταδικαστεί για ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

4.                  Η διαγραφή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών εφόσον παρίσταται σε αυτή το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα απολογίας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δεν απολογηθεί, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει χωρίς την απολογία του.

5.                  Μέλος που διαγράφεται, για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της διαγραφής του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 10ο

Πόροι του Σωματείου

1.                  Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι οι συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών. Τις ετήσιες συνδρομές ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

2.                  Έκτακτοι πόροι είναι τα έσοδα που εισέρχονται νόμιμα στο Σωματείο και οι τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα των μελών ή τρίτων, από Κρατικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Υποτροφιών, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοτικό Ταμείο, από Ιδρύματα Πνευματικού και Πολιτιστικού χαρακτήρα, από επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Τράπεζες, Οργανισμούς, Δήμους και Κοινότητες, από εκδηλώσεις λαχειοφόρες αγορές κ.λ.π.

3.                  Τα έσοδα του Σωματείου κατατίθενται -πλην ενός ποσού μέχρι του ύψους των χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διατηρεί στο Ταμείο ο Ταμίας για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου- σε υποκατάστημα Τράπεζας που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναλαμβάνονται από τον Ταμία του Σωματείου, τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΡΓANA TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 11ο

Όργανα του Σωματείου είναι:

1.         Η Γενική Συνέλευση των μελών

2.         Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και

3.         Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 Άρθρο 12ο

Γενική Συνέλευση των μελών

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που το αφορά.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

1.                  Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται τούτο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη.

2.                  Εκλέγει για διετή θητεία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά των καθηκόντων τους.

3.                  Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

4.                  Αποφασίζει για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.                  Αποφασίζει για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Σωματείου.

6.                  Χαράσσει το πλαίσιο των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.                  Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη του Σωματείου.

8.                  Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών.

9.                  Αποφασίζει για την προσχώρηση σε ενώσεις ή ομοσπονδίες της ημεδαπής ή διεθνείς.

10.              Αποφασίζει για την έκδοση επιστημονικών, ενημερωτικών κτλ. εντύπων του Σωματείου.

Άρθρο 13ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1.                  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν μια φορά κάθε έτος κατά τον μήνα Οκτώβριο, έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρεί αναγκαίο ή το ζητεί το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου ή κατόπιν αιτήματος της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.

2.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που το 1/10 των μελών του Σωματείου ή η Εξελεγκτική Επιτροπή ζητήσουν τη σύγκληση της. Η άρνηση ή η ολιγωρία του για χρονικό διάστημα άνω του ενός μήνα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος αποτελεί σοβαρό λόγο έκπτωσής του.

3.                  Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα καθώς και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της.

4.                  Ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να είναι και άλλος εκτός της έδρας του Σωματείου, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.                  Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου συντέμνεται η προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι και του ημίσεως χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση που μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα προς συζήτηση θέματα.

6.                  Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος με τη γραμματειακή στήριξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

7.                  Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που δεν γίνονται αρχαιρεσίες εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ορίζεται ο Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών. Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται μόνο σε περίπτωση που ανακύπτει θέμα μυστικής ψηφοφορίας.

8.                  Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ληφθεί και χωρίς της σύγκλησή της εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

9.                  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εάν ελήφθησαν κατά παράβαση του παρόντος Καταστατικού ή της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 14ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης - Λήψη αποφάσεων

1.                  Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία τότε αυτή επαναλαμβάνεται μετά από 2 έως 15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2 έως 15 ημέρες οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στις επαναληπτικές συγκλήσεις δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας.

2.                  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, πλην των περιπτώσεων όπου ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

3.                  Οι αποφάσεις οι σχετικές με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, θεμάτων σχετικών με την εμπιστοσύνη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, παίρνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία. Με μυστική ψηφοφορία παίρνεται και κάθε άλλη απόφαση για την οποία η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί με τον τρόπο αυτό.

4.                  Ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 15ο

Καταχώρηση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται με την επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος βοηθείται από πρακτικογράφο που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και εγκρίνεται από αυτήν.
 
Άρθρο 16ο

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, τρόπος εκλογής και διάρκεια της θητείας τους

1.                  Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά δύο (2) έτη από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υπεράνω των ονομάτων των υποψηφίων αναγράφεται ο τίτλος «Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο».

2.                  Εκτός από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις αρχαιρεσίες, εκλέγονται και τρεις αναπληρωματικοί σύμβουλοι κατά σειρά επιτυχίας μετά την ανάδειξη των τακτικών μελών.

3.                  Επίσης κατά την ίδια ημέρα της εκλογής εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται επίσης από ενιαίο ψηφοδέλτιο.

4.                  Τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο με εκείνα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο με σημείωση υπεράνω αυτών του τίτλου «Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή».

5.                  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

6.                  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία για τη διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 17ο

Εφορευτική Επιτροπή - Εκλογή και καθήκοντά αυτής

Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει τις λεπτομερές της εκλογής, διευθύνει αυτήν, εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορία και τη μυστικότητα της ψήφου και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής λαμβάνει χώρα με φανερή ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται σύμφωνα με την παρ. 1 του επόμενου άρθρου του παρόντος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για κανένα άλλο αξίωμα.

Άρθρο 18ο

Διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.                  Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΕ. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΔΕ. Ο πίνακας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής οριστικοποιείται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

2.                  Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή αυτές δεν είναι τόσες όσες απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων των οργάνων αυτών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα μπορούν να υποβληθούν όσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων απαιτούνται για τη συμπλήρωση των θέσεων των οργάνων. Στην περίπτωση αυτή, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου με τα ονόματα των υποψηφίων.

3.                  Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο διεκπεραιώνει μόνο τις τρέχουσες υποθέσεις του Σωματείου έως ότου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλάβει τα καθήκοντά του.

Αρθρο 19ο

Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

1.                  Το δικαίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΔΕ, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται σε ειδικό κατάλογο (πίνακα), σύμφωνα με το μητρώο των μελών που τηρεί η Ένωση και τα οριζόμενα στον νόμο.

2.                  Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει τους υποψηφίους της προτίμησης του, σημειώνοντας για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης παραπλεύρως και αριστερά κάθε ονόματος και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3.                  Οι επτά (7) υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι τρεις (3) εκλέγονται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος, αποχώρησης ή παραίτησης ή έκπτωσης αυτών.

4.                  Οι τρεις (3) υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή που συγκέντρωσαν τις περισσότερους ψήφους αποτελούν την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι επόμενοι τρεις (3) εκλέγονται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν κατά σειρά τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος ή αποχώρησης ή παραίτησης ή έκπτωσης αυτών.

5.                  Κατά τα λοιπά η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΕΔΕ διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 20ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.                  Μέσα σε μία εβδομάδα από τις αρχαιρεσίες το μέλος που πλειοψήφησε καλεί υποχρεωτικά τα εκλεγμένα μέλη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Αν αυτός αδρανήσει ή αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από το επόμενο σε ψήφους μέλος.

2.                  Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

3.                  Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν την ενεργοποίηση διαφόρων τομέων δραστηριότητας του Σωματείου, ιδιαιτέρως δε τα μέλη που δεν έχουν εκλεγεί σε κάποιο από τα ανωτέρω αξιώματα.

4.                  Μέσα σε μία εβδομάδα από τη συγκρότηση του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει τη Διοίκηση από το παλαιό.

5.                  Αν στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος αυτού παραιτηθεί, παυθεί  ή εκπέσει του αξιώματός του, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα με τη νέα του σύνθεση.

Άρθρο 21ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές το συγκαλεί ο Πρόεδρος του. Συνεδριάζει επίσης έκτακτα εάν το ζητήσουν γραπτά από τον Πρόεδρο τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αιτιολογώντας λεπτομερώς τους λόγους της σύγκλησης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίσει και συντομότερο χρονικό διάστημα για τακτικές συνεδριάσεις του. Ο τόπος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβάλλεται κάθε φορά και να είναι η έδρα οποιασδήποτε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Επικράτειας.

2.                  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις καλείται σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η απολογία του κριθεί ανεπαρκής από το Διοικητικό Συμβούλιο χάνει την ιδιότητά του αυτοδίκαια και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

3.                  Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά αυτών τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.                  Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ληφθείσες αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 23ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

1.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση του Σωματείου. Κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος και αφορά το Σωματείο. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του Σωματείου και καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα αυτού, σύμφωνα με το νόμο. Διαχειρίζεται την περιουσία και τα οικονομικά του Σωματείου. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τακτικά μία φορά το έτος και έκτακτα όσες φορές το απαιτεί το συμφέρον του Σωματείου. Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του συντάσσει αφενός τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της Διοίκησης και τον υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αφετέρου συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και τη γνωστοποιεί στα μέλη του Σωματείου.

2.                  Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει χωρίς τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον ενημερώσει εγγράφως και λεπτομερώς τα μέλη για τη φύση των θεμάτων αυτών και την ανάγκη ταχύτατης επίλυσης αυτών και εκείνα απαντήσουν μέσα σε καθορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή επικρατεί η πρόταση που συγκεντρώνει τις θετικές ψήφους των 3/5 των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει.

3.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ορίζει επιτροπές από μέλη του Σωματείου οι οποίες, σε συνεργασία με αυτό, ασχολούνται με κάθε εργασία που στοχεύει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 24ο

Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις εργασίες των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Σωματείου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα εντάλματα με τα οποία πληρώνονται οι δαπάνες και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και φροντίζει για την ακριβή και πιστή τήρηση του Καταστατικού. Μεριμνά για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του αντιπροσωπεύει το Σωματείο σε οποιαδήποτε Δικαστική, Διοικητική ή άλλη Αρχή, καθώς και στις περιπτώσεις εκείνες που τρίτοι στρέφονται εναντίον του Σωματείου, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά.

Άρθρο 25ο

Καθήκοντα Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή αυτού

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει, απόντα ή κωλυόμενο τον Πρόεδρο του Σωματείου και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου που αναφέρονται στο άρθρο 24. Τον Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 26ο

Καθήκοντα  Γενικού και Ειδικού  Γραμματέα

1.                  Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και το αρχείο, τηρεί με τη βοήθεια ειδικού Γραμματέα το Μητρώο μελών και το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου. Φροντίζει για τη   σύνταξη   των   πρακτικών   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   και   των   Γενικών Συνελεύσεων. Σφραγίζει και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, κάθε έγγραφο καθώς και τα χρηματικά εντάλματα. Επίσης συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων της Διοίκησης και έχει την επιμέλεια για τα Γραφεία του Σωματείου.

2.                  Ο Ειδικός Γραμματέας φροντίζει για την έκδοση επιστημονικού εντύπου, τη δημοσίευση του έργου του Σωματείου, έντυπη και ηλεκτρονική, τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών συναντήσεων και γενικότερα έχει τη φροντίδα κάθε παρόμοιας δραστηριότητας του Σωματείου.

Άρθρο 27ο

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία Ταμείου και Περιουσίας του Σωματείου. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Σωματείου και όλες τις πληρωμές ύστερα από έκδοση ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Καταθέτει σε υποκατάστημα Τράπεζας που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έσοδα του Σωματείου εκτός από ορισμένο χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου ορίζεται από το παρόν Καταστατικό για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών. Ενεργεί κάθε δαπάνη ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με αποδείξεις υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Υποβάλλει κάθε έτος σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Σενέλευση τον απολογισμό του έτους που έληξε ύστερα από προηγούμενο έλεγχο από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο Ταμίας ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς το Σωματείο και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σωματείου. Ευθύνεται επίσης για τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου, καθώς και για τη γενική οικονομική του κατάσταση.

Άρθρο 28ο

Υποχρεώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως του αξιώματός τους βοηθούν στη διεξαγωγή των εργασιών του. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον καταμερισμό των εργασιών του, αναθέτει στα μέλη του αρμοδιότητες προς το συμφέρον του Σωματείου, ακόμη κι αν αυτές δεν προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 29ο

Εκλογή και καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής

1.                  Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη αυτής, η οποία αποστολή έχει να παρακολουθεί τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση για τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και την κίνηση του Ταμείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.

2.                  Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και έκτακτα όταν κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.                  Η αρμοδιότητα ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής επεκτείνεται σε όλη τη διοικητική δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί κριτική στη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, μία φορά κάθε έτος και να θέτει ενώπιόν της ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν διαπιστωθεί αναμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν:

α) υπαίτια παρεκτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους σκοπούς και τα μέσα επίτευξης  που διέπουν το παρόν Καταστατικό.

β) υπαίτιες πράξεις πλημμελούς οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) βαριά αμέλεια κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.                  Εάν συντρέχει μια απ' τις περιπτώσεις αυτές, η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει σχετική Έκθεση πλήρως αιτιολογημένη και υποβάλλει αυτήν στα μέλη, τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την άρση εμπιστοσύνης κατά του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών και η απόφαση για άρση εμπιστοσύνης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Εάν η πρόταση για άρση της εμπιστοσύνης κατά του Διοικητικού Συμβουλίου απορριφθεί, η Εξελεγκτική Επιτροπή εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά της και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη μέχρι το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Επιστολική Ψήφος

1.                  Μέλη της ΠΕΔΕ που υπηρετούν ή κατοικούν εκτός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία θα ανήκει ο τόπος σύγκλησης της εκάστοτε Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι επιθυμούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2.                  Για το σκοπό αυτό, η Ένωση, με μέριμνα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αποστέλλει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων και φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Σωματείου, καθώς και αντίγραφο του μητρώου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η τοπική εφορευτική επιτροπή της επόμενης παραγράφου, αμέσως μόλις παραλάβει το υλικό, παραδίδει σε κάθε εκλογέα που υπέβαλε την δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, το ενιαίο ψηφοδέλτιο καθώς και εκλογικό φάκελο όμοιο με αυτό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση.

3.                  Οι εκλογείς που παραλαμβάνουν το ψηφοδέλτιο, αφού το συμπληρώσουν, στη συνέχεια το τοποθετούν στον εκλογικό φάκελο και το ρίχνουν σε κάλπη που έχει τοποθετηθεί ειδικά για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης. Η εξακρίβωση των στοιχείων του κάθε εκλογέα και η εν γένει διαδικασία της ψηφοφορίας γίνονται κατά τα οριζόμενα στον νόμο. Στο τέλος της ψηφοφορίας η τοπική εφορευτική επιτροπή ταχυδρομεί τους ειδικούς φακέλους -επί αποδείξει- σε εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή αυτών μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τον κατάλογο των ασκούντων δια αλληλογραφίας το εκλογικό δικαίωμα και το μητρώο των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με διαγεγραμμένα τα ονόματα όσων ψήφισαν.

4.                  Σε κάθε περίπτωση, ο εκλογικός φάκελος πρέπει να περιέλθει στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι την ημέρα των εκλογών. Φάκελοι που θα φθάσουν στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη λήξη της ψηφοφορίας της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται εκπρόθεσμοι.

5.                  Κατά την ημέρα των εκλογών, οι φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό περιέρχονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής και οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια αυτών, τοποθετούνται στην ψηφοδόχο ή στην κάλπη, απ' όπου θα ακολουθήσει η διαλογή τους μαζί με όλα τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια των φακέλων των παρευρισκομένων στη συνέλευση μελών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος και του νόμου.

6.                  Αν ο εκλογικός φάκελος δεν είναι σφραγισμένος ή φέρει οποιοδήποτε διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας, καταστρέφεται (από την Εφορευτική Επιτροπή) χωρίς να ανοιχτεί και συντάσσεται προς τούτο πρακτικό.

 
Άρθρο 31ο

Τμήμα Επιτίμων Μελών


Όλα τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε χωριστό τμήμα της Ένωσης το οποίο ιδρύεται, εκπροσωπείται και λειτουργεί, μετά από αίτηση τεσσάρων τουλάχιστον επίτιμων μελών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32ο

Συμμετοχή του Σωματείου σε Ενώσεις


Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων της Ελλάδας ή άλλης χώρας κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής του Συνέλευσης.

Άρθρο 33ο

Ορισμός Αντιπροσώπων του Σωματείου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα μέλη του Σωματείου και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από αυτά, ορίζονται δύο Αντιπρόσωποι και δύο Αναπληρωτές αυτών (ένας από κάθε βαθμίδα Εκπαίδευσης) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι Αντιπρόσωποι του Σωματείου σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκπροσωπούν το Σωματείο και βοηθούν στις λειτουργίες αυτού. Φροντίζουν για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό και υποβοηθούν το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση του έργου του. Λογοδοτούν άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αναπτύσσουν δραστηριότητα που προάγει τα συμφέροντα του Σωματείου και των μελών του και δεν αντιβαίνει στο παρόν Καταστατικό. Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται μόνο εντός των τοπικών ορίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.


Άρθρο 34ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία του Σωματείου είναι:

Α. Το μητρώο μελών του Σωματείου.

Β. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Δ. Το βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών.

Ε. Το βιβλίο (πρωτόκολλο) εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 35ο

Διάλυση του Σωματείου - Τύχη της περιουσίας του

 

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία περισσοτέρων από το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Με την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου καθορίζεται και ο τρόπος για την εκκαθάριση και τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 36ο

Ρύθμιση απροβλέπτων θεμάτων

 

Για κάθε θέμα που η ρύθμισή του δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των συναφών νόμων.
 

Άρθρο 37ο

Τροποποίηση Καταστατικού

 

Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της ΠΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που κατέβαλαν τη συνδρομή του προηγουμένου έτους. Για τη λήψη της απόφασης τροποποίησης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο

Προσωρινή Διοίκηση

 Η πρώτη διοίκηση του Σωματείου η οποία εκλέχθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου και εξουσιοδοτήθηκε διά της ιδρυτικής πράξης να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αναγνώριση του Σωματείου από το αρμόδιο Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης και την εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο Σωματείων, καθώς και να προκηρύξει και να διενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 Πρόεδρος:  Παρασκευάς (Πάρις) Παναγιώτης Βεντήρης

Αντιπρόεδρος: Αργύριος Αργυρίου

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Ειδικός Γραμματέας: Ιάκωβος Παλαιολόγος

Ταμίας: Θεόδουλος Ταπανίδης

Μέλη ΔΣ:     Κωνσταντίνος Κούγκας
                     
                     Βασιλική Ξυθάλη
 

Άρθρο 39ο

Τελική διάταξη - Έγκριση του καταστατικού

 

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, υπογράφεται ως ακολούθως και υποβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου το Σωματείο παρίσταται εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού και  δια του νομικού του συμβούλου.

 

                         

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: