Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Αποτελεσματική η συνάντηση της Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης με τον Υπουργό Παιδείας στις 18-09-2014

Λοβέρδος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Το esos δημοσιεύει την Υπουργική Απόφαση με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων .
Υστερα από αίτημα που έθεσαν στον υπουργό οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Σχολείου πλέον θα χορηγεί κανονικές άδειες, ειδικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, ενώ θα έχει το δικαίωμα της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις, της σχολικής μονάδας που προΐσταται , ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων θα χορηγούν τις άδεις που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες (Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει) :
Α. Δικαίωμα κανονικής άδειας
Β. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας
Γ. Άδειες εξετάσεων
Δ. Δικαίωμα ειδικής άδειας
Ε. Διευκολύνσεις υπαλλήλωνμε οικογενειακές υποχρεώσεις
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ.Πρωτ. Φ.353.1/ 26/ 153324/Δ1 (4)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−20 02 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β΄/ 19−6−2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
5. Την ανάγκη για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος ιε) ως εξής: «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6−7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Ποιες άλλες ρυθμίσεις προωθεί ο υπουργός Παιδείας
Ο υπουργός Παιδείας:
Α. Συγκρότησε την Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων
Β. Ετοιμάζει τις ρυθμίσεις για την αλλαγή του κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων σε ότι αφορά το πειθαρχικό Δίκαιο των εκπαιδευτικών (λόγοι που θέτουν αναίτια σε αργία εκπαιδευτικούς ) .
Γ. Μελετά το αίτημα της Ενωσης Διευθυντων Εκπαιδευσης για την κατάταξη στο βαθμό Α όλων των Διευθυντών Διευθύνσεων οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καινούμενες θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων μετά΄την εφαρμογή του νόμου 4024/11.

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης


Αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης σε συνεδρίασή του, αποφάσισε να συγκαλέσει τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18, 19 και 30 του Καταστατικού της Ένωσης.

Το άρθρο 14 παρ. 1 του Καταστατικού ορίζει ότι […] η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε για απαρτία όταν παρίστανται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών […]. Λαμβάνοντας υπόψη το εμπειρικό δεδομένο της μη εξασφαλισμένης απαρτίας, ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2014 ως η  ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ.,  ως επαναληπτική η 17η Οκτωβρίου 2014 και οριστική ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η αίθουσα συγκεντρώσεων της Β΄ Διεύθυνσης ΠΕ Αθήνας, Σαντορίνης και Ανάφης, Περιοχή «ψαλίδι» Ν.Ηρακλείου Αθήνας.

ΩΡΑ έναρξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 17.30΄

Σύμφωνα με το άρθρο 13ο  παρ. 3 του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης - τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται ως εξής:

1.      Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

2.       Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία.

3.      Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων.

4.      Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προγραμματισμού Δράσης για τη διετία 2015-2017.

5.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών

6.      Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε.

Την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται και οικονομική τακτοποίηση των μελών, για το έτος 2014, για νόμιμη συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, είναι απαραίτητη και για να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας ένα μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης στις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν φθάσει στο Γενικό Γραμματέα του συλλόγου μέχρι την 8η  Οκτωβρίου 2014. Αυτό είναι απαραίτητο διότι θα πρέπει να γίνει έγκαιρα η ανακοίνωση των ονομάτων  υποψηφίων για να δοθεί η δυνατότητα και της επιστολικής  ψήφου, όπως προβλέπεται από το καταστατικό (Άρθρο 30ο ).

Επισυνάπτουμε το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας για διευκόλυνσή σας.

 Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας εξαρτάται από όλους. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η παρουσία όλων των Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Οκτωβρίου 2014.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης
 
         Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

    Πάρις Βεντήρης                                                        Κωνσταντίνος Ραμπίδης  

 

           

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ  Ε.Ε

Της

Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προς το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ημερομηνία……………………....

 

Ο/Η …………………………………………….……….. του……………………, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης με αριθμό μητρώου (εκπαιδευτικού) ………..………, δηλώνω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος/α για το Διοικητικό Συμβούλιο/ Ελεγκτική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης (διαγράφεται ανάλογα) στις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

 

 

                                                                                            Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

 

                                                                                      

                                                                                         (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)