Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Αποτελεσματική η συνάντηση της Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης με τον Υπουργό Παιδείας στις 18-09-2014

Λοβέρδος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Το esos δημοσιεύει την Υπουργική Απόφαση με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων .
Υστερα από αίτημα που έθεσαν στον υπουργό οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Σχολείου πλέον θα χορηγεί κανονικές άδειες, ειδικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, ενώ θα έχει το δικαίωμα της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις, της σχολικής μονάδας που προΐσταται , ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων θα χορηγούν τις άδεις που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες (Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει) :
Α. Δικαίωμα κανονικής άδειας
Β. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας
Γ. Άδειες εξετάσεων
Δ. Δικαίωμα ειδικής άδειας
Ε. Διευκολύνσεις υπαλλήλωνμε οικογενειακές υποχρεώσεις
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ.Πρωτ. Φ.353.1/ 26/ 153324/Δ1 (4)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−20 02 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β΄/ 19−6−2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
5. Την ανάγκη για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος ιε) ως εξής: «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6−7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Ποιες άλλες ρυθμίσεις προωθεί ο υπουργός Παιδείας
Ο υπουργός Παιδείας:
Α. Συγκρότησε την Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων
Β. Ετοιμάζει τις ρυθμίσεις για την αλλαγή του κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων σε ότι αφορά το πειθαρχικό Δίκαιο των εκπαιδευτικών (λόγοι που θέτουν αναίτια σε αργία εκπαιδευτικούς ) .
Γ. Μελετά το αίτημα της Ενωσης Διευθυντων Εκπαιδευσης για την κατάταξη στο βαθμό Α όλων των Διευθυντών Διευθύνσεων οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καινούμενες θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων μετά΄την εφαρμογή του νόμου 4024/11.

Δεν υπάρχουν σχόλια: