Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.), που αποτελεί αναγνωρισμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης (Ν.3879/2010) και πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3801/2009), συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ».
Το πρώτο πρόγραμμα , που σηματοδοτεί και την έναρξη της συνεργασίας της ΠΕΔΕ με το Δ.Ι.Δ.Δ, θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη (Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Προξένου Κορομηλά 51 – 1ος όροφος), είναι διάρκειας 56 ωρών και ολοκληρώνεται σε 8 ημέρες (από Δευτέρα έως Πέμπτη) κατά το χρονικό διάστημα 15-25/07/2013 στις ώρες 16.00-22.00. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο και σε κάθε εκπαιδευόμενο που συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις αξιολόγησης- πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων χορηγείται ειδική Βεβαίωση Πιστοποίησης, με βάση τη διαδικασία που προβλέπει η υπ. αρ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975 (ΦΕΚ 1592/τ. Β/30.09.2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί καθιέρωσης νέου Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, η οποία συνεπάγεται τη μοριοδότηση με ένα (1) μόριο ανά επτά (7) ώρες εκπαίδευσης (Ν.3528/2007).
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες
·ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΥΠΟΙ MENTORING, COACHING & ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΕΣ
·ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MENTORING·     Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΝΤΟΡΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ
·ΤΟ MENTORING ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
·ΤΟ MENTORING ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
·Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MENTORING ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
·ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ MENTORING
Μέσα από μελέτες περιπτώσεων, ομαδικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις, το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη  δημιουργία ενός στελεχικού δυναμικού μεντόρων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης και εμπειρίας που διαθέτουν προς τους νέους συναδέλφους, ενώ παράλληλα θα μπορούν να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν και να προωθούν μια εναλλακτική προσέγγιση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την προσαρμοσμένη γνώση, οδηγώντας και ερμηνεύοντας την αποκτηθείσα γνώση των νέων συναδέλφων με όρους οργανωσιακούς / επιχειρησιακούς / συστημικούς.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος θα σχεδιάσουμε τη διεξαγωγή του και σε άλλες Περιφέρειες Εκπαίδευσης.                                
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευση
Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας 
Πάρις Βεντήρης           Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: